Konfidencialitātes politika / sīkdatnes

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS APKOPOJAM?

Slēgta A/S (UAB) Prosotu (turpmāk – Datu pārvaldītājs) šajā privātuma politikā (turpmāk – Privātuma politika) paredz personas datu apstrādes nosacījumus, izmantojot Datu pārvaldītāja pārvaldāmo tīmekļa vietni. Privātuma politikas noteiktie nosacījumi ir piemērojami katru reizi, jums vēloties iegūt mūsu piedāvāto saturu un /vai pakalpojumus, neņemot vērā to, kādu iekārtu (datoru, mobilo telefonu, planšeti, televizoru u. c) izmantojat.

Datu pārvaldītāja rekvizīti:  uzņēmuma kods 302683576

Atrašanās adrese: Saltoniškių 31, LT-08105, Viļņa.

Tālr.:  +370 612 11809

E-pasts: info@prosotu.com

PVN maksātāja kods: LT100006530514

Ir ļoti būtiski, lai uzmanīgi izlasītu Privātuma politiku, jo, katru reizi apmeklējot Datu pārvaldītājam piederošo interneta tīmekļa vietni piekrītat nosacījumiem, kas ir aprakstīti šajā Privātuma politikā. Ja nepiekrītiet šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu tīmekļa vietni, neizmantot mūsu saturu un / vai pakalpojumus.

Apstiprinām, ka Datu pārvaldītāja tīmekļa vietnes apmeklētāju dati tiks apkopoti, ievērojot spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas normatīvo aktu prasības un kontrolējošo institūciju norādījumus. Piemērojami visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi tam, lai mūsu apkopotie dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiktu pasargāti no nozaudēšanas, neatļautas lietošanas un grozīšanas.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nevar sniegt nekādus personas datus caur mūsu tīmekļa vietni. Ja esat persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personīgās informācijas sniegšanas, jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizstāvju piekrišana.

Noteikumos lietojamie jēdzieni saprotami tā, ka tie ir formulēti Vispārīgā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679.

KĀDU INFORMĀCIJU PAR JUMS APKOPOJAM?

Tieši jūsu iesniegto informāciju [ierakstīt nepieciešamo informāciju]

 • dzimšanas datums,
 • dzīves vieta (adrese),
 • dzimums
 • vārds,
 • uzvārds
 • tālruņa numurs
 • elektroniskā pasta adrese
 • Informācija, kā izmantojam mūsu  tīmekļa vietnes.

Ja jūs apmeklējat mūsu interneta tīmekļa vietni, mēs apkopojam informāciju, kas atklāj mūsu sniegto pakalpojumu lietošanas īpatnības vai automātiski ģenerējamo vizīšu statistiku. Plašāk par to lasiet „Sīkfaili“.

Informācija no trešo pušu avotiem

Mēs varam saņemt informāciju par jums no publiskajiem un komerciālajiem avotiem (cik to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti) un sasaistīt to ar citu informāciju, kuru iegūstam no jums vai par jums. Informāciju par jums varam saņemt arī no trešo pušu sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, kad pie tiem pieslēdzaties, piemēram, caur kontu “Facebook” tīklā.

Cita mūsu apkopojamā informācija

Mēs varam apkopot arī citu informāciju par jums, jūsu iekārtu vai jūsu izmantojamo mūsu tīmekļa vietnes saturu ar jūsu piekrišanu.

Jūs varat izvēlēties neiesniegt mums attiecīgo informāciju (piem., informāciju, kuru lūdzam iesniegt reģistrējoties mūsu interneta veikalā), taču tādā gadījumā var tikt ierobežots mūsu piedāvātais pakalpojums – iepirkšanās internetā.

KĀ IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Mēs drīkstam izmantot apkopoto informāciju zemāk norādītajiem mērķiem:

 • Piereģistrēt jūs tam, lai varētu izmantot mūsu sniegto iepirkšanās internetā pakalpojumu.
 • Pirkšanas groza apmaksāšanai caur izvēlētu ārējo bankas pakalpojumu sniedzēju.
 • Tiešam tirgdarbības mērķim, piem., sūtīt jaunumus, iesniegt individuāli piemērotus reklāmas sludinājumus un sūtīt paziņojumus par akcijām, izvērtēt un analizēt savu tirgu, klientus, produktus un pakalpojumus (ieskaitot arī jūsu viedokli par produktiem un pakalpojumu izvēli un klientu aptauju organizēšanu).
 • Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus.
 • Citos veidos ar jūsu piekrišanu.*

Informējam, ka jums ir tiesības nepiekrist vai jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei augstāk norādītajiem, ar zvaigznīti atzīmētiem, mērķiem.*

KAM ATKLĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Apņemamies nenodot jūsu personas datus nekādām nesaistītām trešajām pusēm, izņemot šajos gadījumos:

 • ja ir jūsu piekrišana personas datu atklāšanai.
 • sniedzot pakalpojumus – mūsu partneriem, kas nodrošina preču piegādes vai citus jūsu pasūtītos pakalpojumus. Šiem pakalpojumu sniedzējiem mēs sniedzam tikai tāda apjoma jūsu personīgo informāciju, cik tas būs nepieciešams konkrēta pakalpojuma veikšanai.
 • tiesībsargājošām institūcijām saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvo aktu noteikto kārtību.

KO DARĀM, LAI PASARGĀTU JŪSU INFORMĀCIJU?

Personas dati ir aizsargājami no nozaudēšanas, neatļautas izmantošanas un grozīšanas. Pielietojam fiziskus un tehniskus līdzekļus, lai pasargātu visu informāciju, kuru apkopojam mūsu pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Atgādinām, ka kaut arī izmantojam piemērotas darbības jūsu informācijas aizsargāšanā, ne viena tīmekļa vietne, internetā veicamā operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnīgi droši.

Jūsu datus aizsargāsim 3 gadus [ierakstīt atbilstošo] pēc pēdējās jūsu mūsu pakalpojumu vai satura izmantošanas dienas. Beidzoties šim termiņam, dati tiks izdzēsti tā, ka tos nebūs iespējams atjaunot.

JŪSU TIESĪBAS

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārvaldītāja darbībā, ir šādas tiesības:

 • Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);
 • Iepazīties ar saviem datiem un kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);
 • Pieprasīt izlabot vai, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus, papildināt personas neizsmeļošos personas datus (tiesības izlabot);
 • Savus datus izdzēst vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības „būt aizmirstam“);
 • Tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārvaldītājs ierobežotu personas datu apstrādi esot vienam no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);
 • Tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt);
 • Nepiekrist, ka tiktu apstrādāti personas dati, ja šie dati tiek apstrādāti vai tos ir nodomāts apstrādāt tiešiem tirgdarbības mērķiem, ieskaitot profilēšanu, cik tas ir saistīts ar tādu tiešo tirgdarbību.

Ja nevēlaties, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešiem tirgdarbības mērķiem, ieskaitot profilēšanu, varat rakstīt elektronisku vēstuli uz adresi [ierakstīt] vai zvanīt pa tālruni [ierakstīt] un nepiekrist, ka jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešiem tirgdarbības mērķiem un / vai netiktu piemērota tikai automatizēta, ieskaitot profilēšanu**, jūsu personas datu apstrāde, nenorādot nepiekrišanas motīvu.

**Pēc jūsu iesniegtajiem personas datiem, tiešās tirgdarbības mērķim, var tikt veikta jūsu personas datu profilēšana, tiecoties piedāvāt jums individuāli piemērotus risinājumus un piedāvājumus. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personas datus automatizēti, ieskaitot profilēšanu, apstrādes veidā vai tam iebilst.

Jebkādu lūgumu vai norādījumu, kas ir saistīti ar personas datu apstrādi, Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu pārvaldītājam rakstiski vienā no šiem veidiem: iesniedzot uz vietas vai pa pastu Saltoniškių verslo centras, Saltoniškių 31, LT-08105, Viļņa; e-pastu: info@prosotu.com.

Datu pārvaldītājs saņēmis tādu lūgumu vai norādījumu, ne vēlāk kā viena mēneša laikā no vēršanās dienas, iesniedz atbildi un veic lūgumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Ja ir nepieciešams norādītais periods var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu. Tādā gadījumā, viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas Datu pārvaldītājs informē Datu subjektu par pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslu.

Datu pārvaldītājs var neradīt datu subjektiem nosacījumus īstenot augstāk minētās tiesības, izņemot nepiekrišanu apstrādāt personas datus tiešā tirgdarbības veidā, ja likumu noteiktajos gadījumos, ir nepieciešams nodrošināt noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu prevenciju, izmeklēšanu un konstatēšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvības aizsardzību.

TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒS

Datu pārvaldītāja interneta tīmekļa vietnē var būt trešo pušu reklāmas baneri, kas norāda uz to tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus Datu pārvaldītājs nekontrolē. Datu pārvaldītājs neatbild par informācijas, kuru apkopoja trešās puses, drošību un privātumu. Jums ir jāizlasa privātuma nosacījumi, kas tiek piemēroti trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojiet.

SĪKFAILI

Jums apmeklējot Datu pārvaldītāja interneta tīmekļa vietni, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kuras būtu piemērotas tieši jūsu vajadzībām. Šim mērķim ir nepieciešami sīkfaili (angļu val. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kuri ir automātiski izveidojami pārlūkojot tīmekļa vietni un ir saglabājami jūsu datorā vai citā galējā iekārtā. Tie palīdz Datu pārvaldītājam atpazīt jūs kā iepriekšēju attiecīgās interneta tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas vēsturi un pēc tās piemērot saturu. Sīkfaili palīdz nodrošināt raitu tīmekļa vietnes darbību, ļauj sekot interneta tīmekļa vietnes apmeklēšanas ilgumam, biežumam un apkopot statistisko informāciju par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu.

Mūsu tīmekļa vietnē lietojamo sīkfailu apraksti

KĀ PĀRVALDĪT UN IZDZĒST SĪKFAILUS

Kad izmantojiet A4pārlūkotāju mūsu piedāvātā satura sasniegšanai, varat konfigurēt savu pārlūkotāju tā, lai tiktu pieņemti visi sīkfaili, noraidīti visi sīkfaili vai tikti paziņots, ka sīkfails tiks atsūtīts. Katrs pārlūkotājs ir dažāds, tādēļ, ja neziniet, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, paskatieties to informatīvajā izvēlnē. Jūsu iekārtas operētājsistēmā var būt papildus sīkfailu pārvaldītāji. Ja nevēlaties, ka informācija tiktu apkopota, izmantojot sīkfailus, izmantojiet lielākajā daļā pārlūkos esošo vienkāršo procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkfailu izmantošanas. Vēloties vairāk uzzināt, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taču pievēršam uzmanību tam, ka dažos gadījumos sīkfailu izdzēšana var palēnināt interneta pārlūka tempu, ierobežot attiecīgu interneta tīmekļa vietņu funkciju darbību vai bloķēt pieeju tīmekļa vietne+A4i.

Mūsu mājas lapā var būt norādes arī uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta tīmekļa vietnēm. Pievēršam uzmanību, ka Datu pārvaldītājs nav atbildīgs par tādu interneta tīmekļa vietņu saturu vai to izmantojamiem privātuma nodrošināšanas principiem. Tāpēc, ja nospiežot norādi no Datu pārvaldītāja interneta tīmekļa vietni nonāksiet citās tīmekļa vietnēs, jums vajadzētu atsevišķi painteresēties par to Privātuma politiku.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja par šajā Privātuma politikā norādīto informāciju jums rodas A4jautājumi, laipni lūdzam vērsties pie mums jebkurā jums ērtā veidā:

Pa pastu: Saltoniškių verslo centras, Saltoniškių 31, LT-08105, Viļņa

Pa tālruni: +370 612 11809

Pa e-pastu:  info@prosotu.com

Atjaunināts  27.03.2020.

Pierakstieties jaunumu saņemšanai un saņemiet ekskluzīvus piedāvājumus !

+
Sīkdatņu iestatījumi
Obligātas
Kohustuslikud küpsised muudavad veebisaidi kasutatavaks, võimaldades põhifunktsioone, näiteks lehel navigeerimist ja juurdepääsu veebisaidi turvalistele aladele. Veebisait ei saa ilma nende küpsiseta korralikult töötada.
Funkcionālas
Funkcionālās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina tīmekļa vietnes darbību vai izskatu, piemēram, jūsu izvēlēto valodu vai reģionu, kur atrodaties. Funkcionālās sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.
Statistiskas
Statistiskās sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnes īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, anonīmi apkopojot informāciju un pastāstot par to. Statistiskās sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.
Mārketings
Mārketinga sīkdatnes tiek izmantotas, lai sekotu apmeklētāju gaitām tīmekļa vietnēs. To mērķis ir attēlot reklāmas, kas konkrētajam lietotājam ir atbilstīgas un interesē, tātad ir vērtīgākas publicētājiem un trešo pušu reklāmdevējiem. Mārketinga sīkdatnes šobrīd netiek izmantotas.

Produkts ir pievienots